Privacy Policy

[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

[Vestigingsadres];

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [vul hier uw e-mailadres in]

KvK-nummer: [vul hier uw KvK-nummer in]

Btw-identificatienummer: [vul hier uw btw-nummer in], is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

[Vestigingsadres];

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [vul hier uw e-mailadres in]

KvK-nummer: [vul hier uw KvK-nummer in]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fastcandy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekening- & IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fastcandy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Fastcandy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
– Fastcandy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Fastcandy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fastcandy ) tussen zit. Fastcandy
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van
het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte
gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fastcandy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fastcandy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fastcandy blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fastcandy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Fastcandy en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fastcandy wil u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fastcandy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Have no product in the cart!
0